Växjö KK‎ > ‎

Värdegrund och policy

Värdegrund

• Att alla åkare är lika mycket värda oavsett resultat och förmåga.
• Att alla åkare skall få utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt.

Föreningspolicy

Växjö Konståkningsklubb har sin verksamhet för barn och ungdomar. Konståkningen omfattar skridskoskola, singelåkning, ”sittande konståkning” och showåkning.

Klubbens alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Varje individ ska erbjudas möjlighet till utveckling i sin egen takt av sina färdigheter inom konståkning. Alla ska ha roligt i god kamratanda!

Medlemmarna arbetar i olika arbetsgrupper, där alla verkar aktivt i sin grupp. Varje styrelsemedlem har ansvar för någon eller några av arbetsgrupperna.

Styrelsen har det yttersta ansvaret. Styrelsen utarbetar tillsammans med tränarna riktlinjer för gruppindelning, test- och tävlingsverksamhet.

Tränare och styrelsen samarbetar i frågor som rör den enskilde medlemmen/åkaren i tränings- och tävlingsverksamhet.

Styrelse- och tränarmöten genomförs enligt fastställd plan för hela verksamhetsåret.

Dialog, samarbete och andra kontakter inom föreningen ska ske med respekt för varandra och i en positiv ton som främjar en ömsesidig kommunikation. Detta gäller även vid externa kontakter som förekommer med andra klubbar och aktörer inom konståkningen.

Klubbinformation hittar du
• på klubbens hemsida www.vaxjokk.nu
• på anslagstavlorna i klubbrummet/omklädningsrummet
• i respektive gruppers fack i klubbrummet

Tränarpolicy

Tränaren ansvarar för åkarens utveckling i teknik och kunskap inom sporten, men även som stöd för den enskilde åkare och lagledare för gruppen.
Tränarna arbetar i team, stöttar varandra och utvecklar sina kunskaper.
Tränare informerar fortlöpande till styrelsen/tränaransvariga om utvecklingen av åkarna samt delger ansvariga om avvikelser sker är lyhörd för idéer och förbättringar.

Tränare skall
• bedriva träning, utbildning och handledning i samverkan med styrelsen och övriga tränare i Växjö Konståkningsklubb i enlighet med klubbens gällande stadgar, policies och målsättning
• i samråd med styrelsen/tränaransvarig utföra riktlinjer för gruppindelning, uttagning till tester, tävlingar, samt svara för att klara regler och riktlinjer för de aktiva ska eftersträvas i möjligaste mån för den aktives bästa
• aktivt verka för att elevernas behov på olika nivåer tillgodoses
• ge information om praktiskt agerande i samband med träning och tävling (t.ex. vikten och betydelsen av uppvärmning, nedvarvning, sömn och kost)
• vara uppmärksam för avvikelser vad gäller droger och kostavvikelser
• aktivt och praktiskt övervaka klubbens olika gruppers utveckling
• verka för att åkarna har kunskap om att dom representerar klubben och uppträder på ett korrekt och föredömligt sätt
• ha förståelse för att åkaren utövar andra idrotter
• uppmuntra och ge råd och stöttning vid skada och sjukdom
• se till att åkarna har program färdiga i god tid före tävling
• i god tid tillsammans med övriga tränare planera träningar, tävlingar och övrig verksamhet och vid behov medverka vid interna/externa möten om klubbens verksamhet
• utforma, följa upp, utvärdera och stödja åkarnas individuella mål, planering och prestationer
• aktivt själv söka information och vidarebefordra den till alla
• vid tillfällig frånvaro ordna ersättare, samt meddela frånvaron till klubbens kontaktman
• utföra vissa administrativa göromål såsom närvarorapportering, m.m. samt att i god tid lämna in tidredovisningsblanketter till klubbens kontaktman
• meddela ev. förändringar av träningstider till åkarna
• använda klubbens fleecejacka/träningsoverall vid träningsuppdrag inom skridskoskolan.
• delta på tränarmöten

Åkarpolicy

Åkare skall
• verka för en god kamratanda, både i med- och motgångar
• alltid visa hänsyn till varandra på och utanför isen
• meddela förhinder till träning och tävling i god tid
• meddela tränaren innan träningspassets början, om åkaren måste gå tidigare från träningen
• träna i lämplig klädsel
• tänka på att det är sitt eget intresse att träna ordentligt när man är på isen
• tänka på att man som åkare själv är ansvarig för sin fysiska träning
• värma upp respektive varva ner ordentligt före respektive efter ett ispass

Tävlingspolicy

• Åkare ska komma till tävlingshallen minst en timme innan planerad tävlkingsstart eller enligt andra instruktioner från tränaren
• Omklädningsrum är till för åkare och tränare. Föräldrar vistas på läktaren eller motsvarande. Vid behov av förälder tas dessa initiativ av åkare eller tränare.
• Vid endagstävling och i övrigt när det är möjligt skall de åkare som tävlar säkerställa att det finns plats för medföljande tränare.

Utbildningspolicy

Klubben erbjuder utbildning för de åkare som under året fyller 15 år och som vill verka som tränare eller domare inom sporten. Åkaren erbjuds att genomgå utbildningar i det utbildningssystem som Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar. Om ekonomin tillåter står klubben för utbildningskostnaderna förutsatt att den som utbildats är verksam i klubben under minst ett år efter avslutad utbildning. Om den utbildade lämnar klubben i förtid skall en del av kostnaderna återbetalas.

Föräldrapolicy

Ledarna står för kunskapen om sporten, du som förälder måste ge dem förtroende att de gör sitt bästa för åkaren och sporten. Deras arbete förutsätter att de får det förtroendet av dig som förälder.

Föreningen tillämpar familjemedlemsskap, vilket innebär att du som förälder även är medlem i föreningen. Som förälder är du positiv till att bidra till föreningens verksamhet på olika sätt, bla genom att vara engagerad i någon eller några av föreningens arbetsgrupper.

Som förälder är du oerhört viktig för att klubben skall fungera samt att ditt barn mår bra och trivs med sin aktivitet. För att klubben skall fungera, ditt barn skall kunna utvecklas på bästa sätt och tränarna få mesta möjliga tid till träningen är det nödvändigt att du agerar enligt:
• Visa engagemang och intresse för ditt barns idrott, uppmuntra och finns till som stöd när ditt barn behöver det.
• Ställa lagom krav på ditt barn. Uppmuntra istället för att kritisera.
• Visa tillit till klubbens kompetenta tränare i deras beslut, regler och riktlinjer.
• Verka för en god kommunikation mellan tränare, åkare och förälder.
• Respektera att frågor till tränarna tas upp med den som är tränaransvarig. Tränaransvarig vidarebefordrar sedan frågan till tränaren. Alternativt kan kommunikation med tränarna göras via tränarmailen.
• Accepterar föreningens regelverk, som beslutas av föreningens årsmöte, styrelse och/eller tränare
• Respektera tränarnas arbetstider samt de uppdrag de ska hinna utföra på sin arbetstid. 
• Respektera att omklädningsrummet är till för åkare och tränare och därför inte vistas i omklädningsrummet när åkare eller tränare vistas där. Även i övrigt undvika att gå in där om det inte är nödvändigt för att kunna sköta uppdrag inom föreningen (som tex. städning).
• Uppträda korrekt mot tränare/ledare och domare/domslut.
• Informera om barnet har någon sjukdom, allergi eller medicinering som är viktig för tränaren att veta.
• Stötta ditt barn att tänka på förberedelser som t.ex. kost och sömn.
• Betala medlems- och deltagaravgifter i rätt tid.
• Ställa upp på de arbetsuppgifter som krävs för att föreningen skall kunna driva sin verksamhet med nuvarande omfattningar och ekonomiska förutsättningar.
• Bidrar till en bra arbetsmiljö för föreningens anställda tränare genom att följa de instruktioner och riktlinjer som gäller för att skapa en bra arbetsmiljö för tränarna.

Föräldrar är välkomna att titta på träningen och ska då vara i klubbrummet eller på läktaren. Det är inte tillåtet för föräldrar att vistas i omklädningsrummet eller vid sargen. Det förutsätter också att föräldrar agerar enligt klubbens föräldrapolicy och bidrar till att skapa ett gott klimat i föreningen.

I början när åkarna är yngre kan det vara bra att föräldrarna är med i samband med träningarna och även sitter på läktaren och tittar och därmed lär känna andra föräldrar. Allt eftersom barnen känner sig trygga och klarar sig själva i ishallen är det lämpligt att föräldrar begränsar sin närvaro på läktaren i samband med träning. Detta för att främja åkarnas utveckling. Om man inte vill åka ifrån ishallen får man gärna gå in i klubbrummet och kanske sätta på lite kaffe och prata lite om man är flera!

Alkohol- och drogpolicy

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor. Undersökningar som är gjorda på idrottsungdomar visar också att dessa använder alkohol i mindre utsträckning jämfört med riksgenomsnittet.
Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningar blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterliggare en positiv faktor. Det är i denna verksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens skadeverkningar.
Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Idrottens alkoholpolicy innebär bl.a:

att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerade förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftningar avseende marknadsföring av alkohol.
att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
att SF i samverkan med SISU och nykterhetsrörelsen tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera förbund, föreningar, ledare och aktiva till diskussioner i syfte att nå en samlad policy efter det egna förbundets och den egna föreningens förutsättningar.

Jämställdhetspolicy

Växjö Konståkningsklubb ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden inom föreningen.
Det innebär att:
• Åkare, oavsett kön, ges lika möjligheter till träning och tävling. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling anpassas till åkarens behov och möjligheter.
• Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna till föreningen.
• Åkarens prestation värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön. Det innebär tex att budget, träningstider och liknande fördelas enligt samma principer oavsett kön.
• Kvinnor och män har lika stort inflytande, vilket tex innebär att styrelsen bör vara fördelad så att kvinnor och män är representerade med minst 40%.
• Medlemmar ges samma möjlighet att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda oavsett kön.
• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.